Contact

Şımə jintono bıə formə oko doy bəzıneyşon iyən xəbə karde bəzıneşon bəmə. Əqər sıvol doydəniyon iyən cəvob çəş kardəniyon bəvədə ıştə nomi iyən ədresi vığande lozim ni bəmə.

Target Image