Ofəyemon

VƏSƏ

«Ofəyemon» «Tovrati» iminə kitobe. In kitob bəşəriyəti ən 
ğədimə kitobonədə qıləye. Kitobi sıftənə semononədə qəp jə beydə 
osmoni iyən zəmini ofəye, dınyoədə coninə aləmi bə məydon 
omeyku. İyo bəhs kardə beydə çe Xəlləği-Aləmi dınyo iyən insoni 
ofəyeku, idealə mıhitədə jiyə insoni bə qıno dəşe iyən çe qıno şe-şe 
ziyodə beyku. Kitobədə təsvir kardə bıə mıvzuyon əhotə 
kardeydən çe bəşəri tarıxi təşəkkuli, çe sivilizasiyə bə məydon 
ome, çe ğədimə dınyo tarixiyə simon iyən xəlğon fəoliyyəti. 
«Ofəyemon» Kitobi bə dı əsosə hissə co karde bəbe: iminə hissə 
(1:1-11:9) çe dınyo ofəye iyən bəəri ğədimə tarıxiku, dıminə hissə 
(11:10-50:26) isə İsrail xəlği əcdodon barədə hikoyətonku bəhs 
kardeydə. In kitob qırd mıvofiğ omeydə bəştə nomi, oxo iyo sıxan 
şeydə Xəlləği Aləmi kamil ofəyə dınyo iyən bəşəriyəti lap vəsəku; 
iminə odəmon ənəməsəti nəticədə bə dınyo nozil bıə iminə qınoku; 
iyən Xəlləği-Aləmi bəşəriyəti qınoku peroxniye niyəti təcəssumi 
bino beyku. İminə odəmon, Odəm iyən Həvo, Xəlləği-Aləmi 
sərəncomi bə vırə rosneyku imtino karde bəpeştə əvon qin 
kardışone bəvonku bıə ən əsosə çiy: de Xəlləği-Aləmi nezə vəynə 
mınosibəton. Əmma Xəlləği-Aləmi mərhəmət veye bə bəşəriyyəti. 
Çəy məğsəd hejo jıqoye ki, Iştə ofəyə insonon səbəro bıkə bədi 
xılosi. 

Yaradilis 1.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.